Top 9 actiepunten

Dit is de top-9 van onze actiepunten op dit moment:

Nr.CategorieOnderwerpProbleemDoelAanpak/
voortgang
Actie door:
2Overig Inrichting woonwijk De Pas Nieuwe wijk, welke huizen komen er, koop/huur, 90/10.Aansluiting bij wijk Brienenshof, aanbod woningen afstemmen op vraag, ruimtelijke bebouwing Groenestraatzijde.Breed oriënteren, bijv. Zetten Zuid.Inzetten op 70/30%: is gerealiseerd.
06/04/11: beëindiging definitief tot 2014.
12/01/’13: gaat weer spelen.
Werkgroep de Pas/Wilma
3 Overlast Elst-Centraal incl stationsgebied1.Effect op parkeeroverlast Eshof
2.Passerelle
3.Herinrichting Johan de Wittstraat, Nieuwe Aamsestraat en ‘postduivenpad’ + park Van Heemskerkstraat
4. Rijdend autoverkeer door fietstunnel.
1.Geen parkeeroverlast omwonenden.
2.Overlast Passerelle (geluid, privacy).
3.Effect van de herinrichting.
Vasthouden aan ingediende zienswijze. Op verzoek van WP is er een wijk-begeleidingscie. Ingesteld (2 Eshof, 2 Stationsgebied, 2 Westeraam). Taken: Evalueren, m.n. verkeersafwikkeling met o.a. Buurtver. Eshof. Monitoren.John
5OverigOntsluiten buitengebiedGeen snelle ontsluiting woonwijk naar Park Lingezegen.
Ontbreken mooie ommetjes.
Makkelijkere toegang tot het park, ommetjes.
Behalen quickwins.
Ommetje bij helofytenveld met dam.
Doorgang fietspad Via Alosta naar Rijn/Waal.
Controle op voortgang Brienens-hof en De Pas. Lid Klankbordgroep; Inspreken en sturen e-mail. Info naar ontwikkelen van app. voor fiets- en wandelroutes binnen gemeente Overbetuwe. Gereed. Opening van wandel/fietsroute vanuit Westeraam naar Park Lingezegen.Bert,
Jurwin en Anne-Marie
8VerkeerVerkeer Onveilige kruising Weteringsewal – Rijksweg-NoordSpoorwegovergang RW Noord is vaak en langdurig dicht. Kruising met Weteringsewal is druk en gevaarlijkZo snel mogelijk beginnen met plannen voor de Noordtangent18-01-’17: WP neemt deel aan klankbordgroep.
Start aanleg begin 2018.
Mark / John
30Verkeer Buurtschap De AamVerkeersproblematiek.Creëren van een veilige oversteek voor naar school fietsende kinderen. Nemen van snelheids-beperkende maatregelen of handhaven daarvan. 18-01-’17: Bijkomend Lingestraat – Stier: meer verkeer. Snelheid nog steeds probleem. Gemeente houdt telling; resultaat wordt meegenomen bij Noord-Tangent.
26/10/’11: met de inrichting van de weg wordt rekening gehouden bij de definitieve aanleg Ceintuurbaan.
12/12/’12: Dit is Tangent. Geen voorrangsweg. Veilige weg met verhoging.
18-01-’17: Uitnodigen VVN.
Marco
53aOverigBuurtsignaal – wg Afval en JeugdZwerfvuil op snoeproute school – C1000.

Afvalophoping bij VIP

Schone leefomgeving.Samenwerking met C1000, school, gemeente, politie, Stuw en bewoners. Geven van voorlichting. Frequenter legen VIP. Sneller repareren defecte VIP. Toezicht houden, opsporen vervuiler en bekeuren. Anita / Marco
63Voorziening Speelvoorziening Lanenbuurt Geen speelvoorziening. Plaatsen speelvoorziening.Inventariseren ideeën en wensen vanuit buurt.
Onderhouden contact met GEM.
Beleggen informatieavond.
Inge
64OverigCameratoezichtInbraken in wijk Reduceren aantal inbraken. Ophangen camera’s. ?
65OverlastOmgeving Olympiasingel Afval: jeugd en vrachtwagenchauffeurs die parkeren en overnachten.Veilige en schone omgeving.Uitvoeren van extra controles door politie en BOA;
Aanspreken.
Informeren buurt m.b.t. acties.
Wilma