De aandachtspunten voor 2021-2022

Onderwerp  Toelichting Actie
Verkeersmeldingen  We hebben de nodige meldingen ontvangen over verkeersveiligheid. Enkele voorbeelden zijn de Aurelius, Colosseum en Ceintuurbaan We spreken af dat we elkaar op de hoogte houden van deze meldingen en de voortgang.
VVN studie Verkeersregelinstallaties VVN heeft een studie uitgevoerd naar de VRI’s in Elst.  Nagaan wat er met de uitkomsten van deze studie is gedaan.
De Pas/Olympiasingel Er wordt gekeken naar verbetering van de oversteekbaarheid van kruispunt Olympiasingel – De Pas en de ontsluiting van Sportpark De Pas. Dit pakken we integraal op met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Pas We informeren het wijkplatform zodra de resultaten van de studie gereed zijn. 
Omgeving Station Elst hekwerken Regenboog Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen tbv werkzaamheden Spoorlaan en Nieuwe Aamsestraat. Gevraagd wordt extra aandacht te geven aan de fietser (plaatsen hekwerken).  Dit signaal wordt bij de projectorganisatie neergelegd. Daarna volgt een terugkoppeling.
Knoop 38/RTG Er wordt gewerkt aan een wegontwerp Griftdijk/Rijksweg Zuid. Hierbij worden maatregelen uitgewerkt voor afslag 38, fietspad, kruising Reethsestraat en rotonde Olympiasingel. De verwachting is dat volgend jaar het ontwerp gereed is, We informeren het wijkplatform zodra de resultaten van de studie gereed zijn
Westflankroute Er is een verkenning uitgevoerd naar een nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem-Elst-Nijmegen. Er is nog geen keuze gemaakt in voorkeurstracés. Er wordt nu nadere studie uitgevoerd naar de potentie van de fietsroute. We informeren het wijkplatform zodra de resultaten van de studie gereed zijn
Hoogtebeperking Dauw vooraankondiging Basilica Ondanks de hoogte beperking rijdt er vrachtverkeer door de onderdoorgang Dauw. Aan de westzijde zijn aanvullende maatregelen genomen. De vraag is om aanvullende maatregelen te treffen aan de oostzijde Dit verzoek wordt onderzocht. Daarna volgt er een terugkoppeling.
Paaltjes fietspaden en rijbaan Er staan de nodige paaltjes op fietspaden en rijbanen. De gemeente wil nagaan waar zich problemen voordoen. Soms zijn ze overbodig, niet op de juiste plek of niet goed zichtbaar. Er wordt nagedacht over een schouw.  Het idee wordt nader uitgewerkt. Begin volgend jaar stemmen we af op welke wijze dit vraagstuk gaan oppakken.
Laadpalen De verwachting is dat er de komende jaren veel laadpalen bijkomen voor elektrische auto’s in het openbare gebied. De gemeente stelt begin volgend jaar plankaarten op waarop locaties staan van laadpalen. Deze wordt op straatniveau uitgewerkt. De gemeente wil graag deze kaarten voorleggen aan bewoners en wijkplatforms/dorpsraden. We informeren het wijkplatform zodra de plankaarten in concept gereed zijn. De verwachting is dat dit in januari zal zijn.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen